?

Privacyverklaring van Covetrus B.V.


  

Gepubliceerd op 15 juli 2019.

 

Inhoud

 1. Over Covetrus. 
 2. Algemeen. 
 3. Persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken. 
 4. Ons beleid ten aanzien van kinderen. 
 5. Persoonsgegevens die we ontvangen van derden. 
 6. Gebruik en gebruiksdoel van persoonsgegevens. 
 7. Juridische basis voor het verzamelen en gebruiken van gegevens. 
 8. Bewaartermijnen. 
 9. Informatieverschaffing aan derden en verwerkingsactiviteiten. 
 10. Beveiliging. 
 11. Uw rechten en keuzes op het gebied van gegevensbescherming. 
  1. AVG-privacyrechten. 
  2. Transparantie en het recht op informatie: 
  3. Recht op inzage, rectificatie en aanvulling, beperking van verwerking en verwijdering: 
  4. Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking en het intrekken van toestemming tot gegevensverwerking: 
  5. Recht op dataportabiliteit: 
  6. Klachten over persoonsgegevens. 
 12. Internationaal doorgeven van persoonlijke gegevens. 
 13. Wijziging van deze privacyverklaring. 
 14. Contactgegevens. 
   

1. Over Covetrus

Als wereldwijd technologiebedrijf en dienstverlener in de animal health-sector ondersteunt Covetrus gezelschapsdieren-, paarden- en landbouwhuisdierenpraktijken. Wij bieden een uitgebreid assortiment aan producten, software en diensten waarmee we veterinaire professionals helpen de diergezondheid te bevorderen, sterke klantrelaties te onderhouden en een goed financieel resultaat te behalen.

Bij alles wat Covetrus doet, staat de dierenarts centraal; wij fungeren als verlengstuk van het veterinaire team. 

In 25 landen zetten zich dagelijks ruim 5.000 Covetrus-medewerkers in, om de bedrijfsresultaten van zo’n 100.000 dierenartsen en hun praktijken te helpen verbeteren.

Covetrus, in Nederland gevestigd in Cuijk, richt zich op de distributie en verkoop van diergeneesmiddelen, dieetvoeders, medische disposables en instrumentarium aan dierenartsenpraktijken. Daarnaast zijn wij betrokken bij praktijkadvisering en opleiding.
Hier in Nederland zetten ruim 100 medewerkers zich dagelijks in om bij veranderende marktomstandigheden meerwaarde te blijven creëren voor de Nederlandse dierenartsenpraktijken. Dankzij effectieve lokale en internationale inkoop en een modern geautomatiseerd logistiek systeem, kunnen wij bijzonder snel, vrijwel altijd uit voorraad en tegen concurrerende prijzen leveren. Vanzelfsprekend voldoet Covetrus aan de relevante certificeringen waaronder GDP en ISO (ISO 9001:2015).
Ons uitgebreide assortiment en het logistieke proces vormt de kern van ons bedrijf. Vanuit het magazijn in Cuijk worden dagelijks meer dan 8.000 orderregels verstuurd naar dierenartsenpraktijken in heel Nederland. Naast een groot team die veelal 'achter de schermen' voor de praktijk werkt, treden onze accountmanagers, product specialisten en binnendienst medewerkers juist aan de voorzijde op om dierenartsenpraktijken te adviseren en begeleiden bij het inkoopproces. Onze accountmanagers geven tevens tips en advies op het gebied van ondernemerschap. Dit alles met als doel te helpen bij het optimaliseren van de praktijkvoering. Daarvoor overleggen zij o.a. met collega's van de afdeling Vet Bedrijfsadvies die de markt als geheel analyseren, maar ook kunnen inzoomen op de situatie in de buurt en de individuele praktijk.
U vindt onze contactgegevens in paragraaf 14.

2. Algemeen

Covetrus hecht veel waarde aan uw privacy. Voor verschillende doelen verwerken wij persoonsgegevens. Vanuit ons streven naar ethisch en verantwoord ondernemen, gaan we hierbij zorgvuldig te werk.
In deze verklaring persoonsgegevens ligt vast hoe Covetrus omgaat met persoonsgegevens. Elke werknemer en iedereen met wie Covetrus persoonsgegevens deelt, moet zich houden aan dit beleid.
Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens om producten en diensten te kunnen leveren aan onze klanten. Ter bescherming van deze informatie hebben we maatregelen genomen.
In overeenstemming met wetgeving en onze normen en waarden hanteren we bij het verwerken van persoonsgegevens een aantal basisprincipes, zoals transparantie, doelbeperking en datakwaliteit.
Deze privacyverklaring treedt in werking op 15 juli 2019.

3. Persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken

 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, is afhankelijk van uw relatie met ons bedrijf:
 

 • Medewerkers, ingeleend personeel en sollicitanten: o.a. contact- en logingegevens, gegevens over functie en arbeidsverleden, arbeidsvoorwaarden, beloning, functioneren, beelden van beveiligingscamera's.
 
 • Klanten: o.a. NAW-gegevens, fiscale en financiële informatie, gegevens contactpersonen, taal, handtekening, communicatie- en logingegevens, segmentatiegegevens en overige marketing-attributen, CIBG-nummer, aflevergegevens.
 
 • Potentiële klanten: o.a. NAW-gegevens, contactgegevens, segmentatiegegevens en overige marketing-attributen.
 
 • Klanten van onze klanten: We hebben alleen toegang tot persoonsgegevens (inclusief gevoelige informatie) van klanten van onze klanten, als dit nodig is voor het uitvoeren van werkzaamheden. We handelen in dat geval namens onze klant en er wordt met hen een verwerkersovereenkomst gesloten.
 
 • Leveranciers: o.a. NAW-gegevens, fiscale en financiële informatie, gegevens contactpersonen, taal, segmentatiegegevens en overige marketing-attributen.
 
 • Bezoekers van een gebouw: o.a. naam, werkgever, contactgegevens en beelden van beveiligingscamera's in gebouwen.
 
 • Gebruikers van de website en sociale media: lees alles over het gebruik van cookies op de webpagina Cookiebeleid of wijzig de instellingen op de webpagina Cookie-instellingen.
 

4. Ons beleid ten aanzien van kinderen

Onze diensten zijn niet gericht op kinderen. We verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen. Ouders/voogden die ontdekken dat hun kind zonder hun toestemming persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt, kunnen contact met ons opnemen. Als we zelf ontdekken dat een kind zich bij ons heeft geregistreerd en persoonlijke gegevens heeft verstrekt, zullen we dergelijke informatie uit onze bestanden verwijderen.
 

5. Persoonsgegevens die we ontvangen van derden

We ontvangen persoonsgegevens niet altijd rechtstreeks van de betrokkene, maar soms ook van derden, zoals zusterondernemingen in andere delen van de wereld. Deze persoonsgegevens gebruiken we bijvoorbeeld voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van marktanalyses om te bepalen welke nieuwe producten en diensten interessant zijn voor onze klanten;
 • het delen van gegevens met andere Covetrus-ondernemingen voor een centrale opslag van klantgegevens.

Daarnaast is het mogelijk dat andere bedrijven in opdracht van de betrokkene persoonsgegevens aan ons overdragen. In deze gevallen is hiervoor een verwerkingsovereenkomst gesloten. Daarin zijn specifieke instructies opgenomen voor de gegevensverwerking en –bescherming.

 

6. Gebruik en gebruiksdoel van persoonsgegevens

Het doel waarvoor we uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, is afhankelijk van uw relatie met ons bedrijf. Covetrus verzamelt alleen persoonsgegevens voor een duidelijk omschreven, gerechtvaardigd doel.
Als we de gegevens willen gebruiken voor een ander doel, dan mag dat nieuwe doel niet tegenstrijdig zijn met het oorspronkelijke gebruiksdoel. Bovendien moeten wij voldoen aan de privacy-verwachtingen die u redelijkerwijs mag hebben. In gevallen waarin niet aan deze twee voorwaarden wordt voldaan, vraagt Covetrus eerst toestemming aan u.
 

 • Medewerkers, ingeleend personeel en sollicitanten:
  Als u solliciteert bij Covetrus, gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw sollicitatie te beoordelen en administratief af te handelen. Werkt u bij Covetrus, dan verzamelen wij persoonsgegevens van u om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (arbeids- en belastingwetgeving) en om uw functioneren te evalueren.
 • Klanten:
  We gebruiken uw persoonsgegevens om goederen en diensten aan u te kunnen leveren, om verkoop- en marketingactiviteiten te kunnen uitvoeren en te voldoen aan fiscale en andere wet- en regelgeving.
  Op basis van uw persoonsgegevens wordt automatisch beslist welke producten aan u geleverd mogen worden (uitsluitingen kunnen plaatsvinden op basis van wetgeving).
 • Potentiële klanten:
  Wij gebruiken uw persoonsgegevens om informatie over producten of diensten en offertes te kunnen versturen en voor marketingactiviteiten.
 • Leveranciers:
  We gebruiken uw persoonsgegevens, zodat u goederen en diensten aan ons kunt leveren en om te voldoen aan fiscale en andere wet- en regelgeving.
 • Bezoekers gebouw:
  In ons gebouw maken we gebruik van een toegangscontrolesysteem. We gebruiken uw persoonsgegevens om ervoor te zorgen dat geen onbevoegden toegang krijgen tot ons gebouw. Op sommige plekken zorgen bewakingscamera’s voor extra veiligheid.
 • Gebruikers van websites en sociale media:
  lees alles over het gebruik van cookies op de webpagina Cookiebeleid of wijzig de instellingen op de webpagina Cookie-instellingen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor andere doeleinden, zoals het analyseren van bestelhistorie, productontwikkeling, het opstellen van statistieken over marktontwikkelingen of het genereren van profielen voor marktonderzoek.

 
 
 

7. Juridische basis voor het verzamelen en gebruiken van gegevens

Covetrus verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend als hiervoor één van de volgende rechtsgronden (wettelijke grondslagen) bestaat:

 1. Wettelijke plicht
  voldoen aan Nederlandse wet- en regelgeving;
 2. Overeenkomst
  voorbereiden of uitvoeren van een overeenkomst;
 3. Gerechtvaardigd belang
  afwegen privacybelangen en belangen Covetrus;
 4. Toestemming
  van tevoren toestemming hebben voor verzamelen/gebruiken persoonsgegevens;
 5. Vitaal belang
  in acute noodsituaties waarbij de gezondheid of veiligheid van iemand in gevaar is;
 6. Publieke taak of algemeen belang
  vervullen van een taak van algemeen belang of van een taak die aan Covetrus is opgedragen in het kader van de uitoefening van openbaar gezag.

Marketingboodschappen ontvangt u van ons als u hiervoor toestemming hebt verleend of als er sprake is van een bestaande zakelijke relatie met ons. U kunt zich uiteraard op elk gewenst moment afmelden voor de digitale boodschappen.
Als wij bij het uitvoeren van werkzaamheden voor klanten toegang hebben tot persoonsgegevens, is hiervoor een verwerkingsovereenkomst gesloten. Daarin zijn specifieke instructies opgenomen voor de gegevensverwerking en –bescherming.

8. Bewaartermijnen

Covetrus bewaart uw persoonsgegevens totdat het doel bereikt is waarvoor de gegevens verzameld zijn. We bewaren persoonlijke gegevens dus niet langer dan nodig. Hoe lang dat is, hangt bijvoorbeeld af van wettelijke bewaartermijnen en het doel waarvoor we de gegevens verwerken. Zo hanteren wij andere bewaartermijnen voor gegevens over het gebruik van onze website dan voor gegevens van sollicitanten of voormalige medewerkers.

9. Informatieverschaffing aan derden en verwerkingsactiviteiten

Voor de uitvoering van de overeenkomst schakelt Covetrus de hulp van derden in, zoals transporteurs, IT bedrijven en leasemaatschappijen. Daarnaast verstrekken wij in voorkomende gevallen afnamegegevens aan leveranciers. Om ervoor te zorgen dat deze derden zich conformeren  aan ons beleid, geeft Covetrus pas persoonsgegevens door, nadat een verwerkersovereenkomst gesloten is.
In bepaalde omstandigheden zijn wij verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan derden. Zo moeten wij in een aantal gevallen de autoriteiten informeren. Ook ter bescherming van onze rechten en in noodsituaties waarbij de gezondheid of veiligheid van iemand in gevaar is, zijn wij verplicht persoonsgegevens door te geven.
Indien u gebruik maakt van de diensten van Vet Bedrijfsadvies is deze privacyverklaring ook van toepassing. Daarnaast wordt een aanvullende verwerkersovereenkomst afgesloten. Daarin zijn specifieke instructies opgenomen voor de gegevensverwerking en –bescherming.

 

10. Beveiliging

Covetrus hecht veel waarde aan uw privacy. We nemen daarom technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of gebruik. Bovendien evalueren we deze veiligheidsmaatregelen regelmatig. Kortom, we doen er alles aan om uw gegevens op een veilige manier te verwerken.
Voor de website gebruikt Covetrus beveiligingscertificaten. Let op: deze beveiligingshulpmiddelen beschermen geen gegevens die op andere wijze dan via onze websites aan ons worden verstrekt, bijvoorbeeld per e-mail.
Regelmatig beoordelen we de risico’s van informatiebeheer. We zorgen ervoor dat onze medewerkers weten hoe belangrijk de bescherming van persoonsgegevens is en beheren op een verantwoorde manier de toegangsrechten binnen ons bedrijf. Daarnaast maken we gebruik van fysieke beveiliging (o.a. alarmsysteem, toegangspenningen) en IT-beveiliging (o.a. firewall, anti-malware, wachtwoordbeheer). Verder selecteren we zorgvuldig de bedrijven die persoonsgegevens namens ons verwerken en verplichten hen tot het nemen van geschikte maatregelen om de gegevens te beschermen.
Conform de wet informeert Covetrus de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel betrokken personen, als we vermoeden dat persoonlijke informatie gestolen, vrijgekomen of gewijzigd is of dat er inbreuk gemaakt is op de beveiliging van persoonsgegevens door een onbevoegde persoon. Hiervoor maken wij gebruik van een datalekmeldprotocol.
Bij projecten zorgen we vanaf het begin voor een zorgvuldige omgang met persoongegevens. Zowel technisch als organisatorisch dwingen we af dat continu rekening gehouden wordt met de inbedding van het correct omgaan met privacy en datalveiligheid.

11. Uw rechten en keuzes op het gebied van gegevensbescherming

Covetrus houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Heeft u desondanks bedenkingen over onze omgang met persoonsgegevens dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen (zie paragraaf 14. Contactgegevens).

AVG-privacyrechten
Transparantie en het recht op informatie:

Bij het verzamelen van persoonsgegevens, of zo snel mogelijk daarna, informeren wij onze werknemers, klanten, leveranciers en anderen over hoe wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in het kader van onze dagelijkse activiteiten. Daarnaast publiceren wij een privacyverklaring om te zorgen voor meer transparantie.

Recht op inzage, rectificatie en aanvulling, beperking van verwerking en verwijdering:

U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien. Bovendien kunt u uw persoonsgegevens laten corrigeren of aanvullen mochten deze onjuist of onvolledig zijn. Ook hebt u recht op verwijdering van uw persoonsgegevens en op beperking van de verwerking van persoonsgegevens. U kunt uw persoonsgegevens laten verwijderen of ervoor zorgen dat minder gegevens van u worden verwerkt.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking en het intrekken van toestemming tot gegevensverwerking:

U kunt zich op elk moment afmelden voor onze marketinguitingen door op de link in onze e-mail te klikken en u voor verdere marketingcommunicatie uit te schrijven door een vinkje te plaatsen.
Bezwaren tegen andere verwerkingsactiviteiten worden door ons eerst zorgvuldig beoordeeld; hierbij houden we rekening met de wet- en regelgeving en de gerechtvaardigde belangen van Covetrus.

Recht op data portabiliteit:

Dit is het recht om gegevens over te dragen. Het houdt in dat u het recht hebt om de persoonsgegevens te ontvangen die Covetrus van u heeft.
U kunt daardoor gegevens makkelijk doorgeven aan een andere leverancier. Tevens kunt u ons vragen om gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie.

Klachten over persoonsgegevens

• Klachten of verzoeken over (het gebruik van) persoonsgegevens kunt u schriftelijk indienen bij Covetrus (zie paragraaf 14. Contactgegevens) onder vermelding van uw klantnummer en telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken. Covetrus neemt uw klacht/verzoek binnen 30 dagen na ontvangst in behandeling. Kunnen wij uw klacht/verzoek niet binnen deze termijn in behandeling nemen, dan wordt u hierover geïnformeerd.
• U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland.

12. Internationaal doorgeven van persoonlijke gegevens

Als u vanuit Nederland met onze website communiceert of persoonsgegevens aan ons verstrekt, dan kunnen deze worden doorgegeven aan ons hoofdkantoor in de Verenigde Staten. Covetrus heeft passende voorzorgsmaatregelen genomen ter bescherming van uw gegevens in de Verenigde Staten.

13. Wijziging van deze privacyverklaring

Covetrus heeft het recht om deze privacyverklaring en daarmee samenhangende werkwijzen op elk moment te wijzigen.
Via onze website en/of e-mail wordt u geïnformeerd over wijziging van dit beleid. De actuele versie vindt u altijd op de website.

 

14. Contactgegevens

Hebt u vragen over uw persoonsgegevens of de manier waarop deze door ons worden gebruikt? Neemt u dan gerust contact met ons op!
Covetrus B.V.
Beversestraat 23
5431 SL  CUIJK
E-mail: [email protected]
Telefoonnummer: 0485 – 33 55 55

Dit cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 26 februari 2020.