?

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden


  

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Covetrus BV (kamer van koophandel nummer 16044987) gevestigd Beversestraat 23, 5431 SL Cuijk. De algemene verkoop en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Brabant te Eindhoven.

Download-icon.jpgDownload Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

 

Artikel 1: Toepasselijkheid.

1. Op alle door ons en/of aan ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan en op alle andere verbintenissen met ons, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door ons.
3. Onder “ons” c.q. “wij” en/of “Covetrus” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Covetrus BV, Covetrus Holding BV alsmede de diensten die worden aangeboden onder naam Vet Bedrijfsadvies.
 
Artikel 2: Aanbiedingen, bestellingen, totstandkoming van de overeenkomsten en wijziging.
1. Alle door ons aan de wederpartij gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders overeengekomen. De prijzen in de aanbiedingen zijn gebaseerd op de prijzen geldend op de dag van het doen van de aanbieding door ons. 
2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn voor ons slechts bindend indien dat door ons in de aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Aan de wederpartij verstrekte bescheiden blijven te allen tijde ons eigendom en mogen niet worden gekopieerd, noch aan een derde ter hand gesteld worden dan wel getoond worden.
3. Voor de bepaling van de inhoud van de overeenkomst is de door ons gedane aanbieding of, indien die daarvan afwijkend is, de opdrachtbevestiging doorslaggevend.
4. Voor overeenkomsten, leveringen en opdrachten waarvan geen schriftelijke offerte of opdrachtbevestiging is gemaakt, wordt de factuur en/of pakbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 
5. Wijzigingen in de met ons gesloten overeenkomsten dienen schriftelijk aan ons doorgegeven te worden, en gelden niet nadat ze door ons schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.
6. Overeenkomsten komen met ons tot stand indien door ons gedane aanbiedingen door de wederpartij schriftelijk worden geaccepteerd, dan wel doordat wij, bij gebreke van schriftelijke acceptatie, met de uitvoering van de opdracht een begin hebben gemaakt.

Artikel 3: Levering.
1. Indien door Covetrus aan de wederpartij een model, monster, tekening of voorbeeld en/of andere gegevens zijn verstrekt, zijn deze slechts verstrekt bij wijze van aanduiding. De te leveren producten kunnen afwijken van het monster, model of voorbeeld, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld geleverd zal worden.

2. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering in Nederland franco, ongeacht de wijze van verzending. Exportzendingen worden af fabriek geleverd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geldt voor aflevering in Nederland dat tot aan het moment van in ontvangstneming de zaken volledig voor risico van de verzender zijn. Voor leveringen af fabriek is het risico vanaf de verzending voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
4. De wijze van transport, verpakking en verzekering wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons bepaald.
5. Een opgegeven levertijd is altijd indicatief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6. Slechts indien een levertijd uitdrukkelijk schriftelijk als bindend is overeengekomen, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien wij niet binnen die termijn de bestelde zaken hebben geleverd.
7. Een levertijd vangt aan op het moment waarop conform artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden de overeenkomst tot stand gekomen is.
8. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke gedeelten afzonderlijk gefactureerd kunnen worden. De wederpartij is verplicht alle deelleveranties te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden.
 

Artikel 4: Overdracht rechten.

Covetrus kan geheel dan wel gedeeltelijk haar rechten en/of plichten uit de overeenkomst(en) met de wederpartij te allen tijde aan een derde overdragen of op enigerlei wijze in zekerheid geven, waartoe de wederpartij reeds nu voor als dan zijn toestemming verleent.
 

Artikel 5: Prijzen.

1. Alle overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op het peil van de kostprijsbepalende factoren ten tijde van sluiten van de overeenkomst en zijn exclusief BTW.
2. Wij behouden ons het recht voor prijzen te veranderen. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen en voor zover gegeven orders niet reeds zijn geleverd, heeft de wederpartij het recht om de order te annuleren binnen 5 dagen na bekendmaking van de prijsverandering, behalve indien deze tot voordeel van de wederpartij strekt.
3. Bij annulering is de wederpartij gehouden om de reeds door ons of door ons ingeschakelde derden verrichte werkzaamheden of het anderszins door ons gepresteerde aan ons te vergoeden op basis van de vóór de verhoging geldende prijzen.
4. In geval van levering van zaken die onder de bepalingen van de Opiumwet vallen, worden aan de wederpartij behandelingskosten in rekening gebracht.
5. Wij zijn gerechtigd om voor orders/zendingen/leveringen kosten in rekening te brengen.
 

Artikel 6: Betaling.

1. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling, zonder opschorting, korting en/of verrekening, te geschieden conform de op de factuur vermelde betalingsconditie.
2. Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen betalingstermijn de factuur volledig heeft betaald, wordt vanaf de factuurdatum over het nog openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening gebracht.
3. Indien wij de vordering ter incasso aan een derde uit handen geven, is de wederpartij gehouden om alle daaraan verbonden – daadwerkelijke – gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom vermeerderd met de reeds verschenen rente, met een
absoluut minimum van € 150,00. De gerechtelijke kosten zijn uitdrukkelijk niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de wederpartij zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
4. Covetrus is steeds gerechtigd alle op geld waardeerbare vorderingen van de wederpartij op Covetrus te verrekenen met vorderingen van Covetrus en/of de op enigerlei wijze aan Covetrus gelieerde ondernemingen, op de wederpartij.
 

Artikel 7: Eigendom.

1. Alle door ons geleverde en te leveren zaken blijven ons eigendom totdat de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan ter zake de betreffende, vorige en volgende leveranties, ter zake door ons verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede ter zake onze huidige en toekomstige vorderingen op de wederpartij wegens tekortschieten door de wederpartij in de nakoming van zijn verbintenissen jegens ons.
2. De geleverde zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, maar zolang de eigendom van de goederen niet op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij niet gerechtigd om de zaken op welke wijze dan ook te vervreemden, te bezwaren met een beperkt zekerheids- of (genots-)recht, of anderszins aan ons verhaal te onttrekken.
3. De wederpartij is verplicht ons onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen indien derden rechten doen gelden op de nog in ons eigendom toebehorende zaken.
4. Indien Covetrus ingevolge dit artikel de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust als haar eigendom opeist, dan zal de vordering van Covetrus op de wederpartij tot het totaalbedrag dat de wederpartij aan Covetrus verschuldigd is verminderd worden met de marktwaarde van de aldus teruggenomen zaken op het moment van terugname. Voor die marktwaarde ontvangt de wederpartij van Covetrus een creditfactuur die door de wederpartij mag worden verrekend met de vordering van Covetrus op de wederpartij.
Deze marktwaarde is gelijk aan de koopsom die is gerealiseerd door de onderhandse dan wel openbare verkoop van deze zaken aan derden, het een en ander ter keuze van Covetrus.
 

Artikel 8: Industriële/intellectuele eigendom

1. Alle aan onze goederen verbonden rechten van industriële en intellectuele eigendom behoren, voor zover rechtens mogelijk, in eigendom of krachtens licentie toe aan ons. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt door ons geen gebruiksrecht c.q. licentie aan de wederpartij verleend ten aanzien van industriële en intellectuele eigendomsrechten die ons in eigendom of krachtens licentie toekomen.
2. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is het de wederpartij niet toegestaan veranderingen in de goederen of de verpakking daarvan aan te brengen en/of daarop of daarin zijn eigen merk(en) of handelsnaam/namen of andere wijzigingen aan te brengen, of anderszins inbreuk te maken op of schade toe te brengen aan de industriële en intellectuele eigendomsrechten van ons.
 

Artikel 9: Reclames.

1. De wederpartij is verplicht zich ervan te vergewissen dat de geleverde zaken overeenstemmen met de bestelling en de pakbon van ons, alsmede het geleverde te controleren op zichtbare beschadigingen aan verpakking en/of inhoud, en van eventuele afwijkingen c.q. beschadigingen melding te maken op de pakbon en/of overige vervoersdocumenten. Bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd.
2. Reclames, ook ten aanzien van facturen, dienen binnen 8 dagen na ontvangst door de wederpartij schriftelijk bij ons ingediend te worden. Te laat ingediende reclames worden door ons niet meer in behandeling genomen.
3. Het indienen van een reclame is nimmer reden tot opschorting van de verplichtingen van de wederpartij jegens ons.
4. Bij gegronde bevinding door ons van de reclame zijn wij gehouden tot zo spoedig mogelijke correcte nalevering van de bestelde zaken over te gaan, zonder echter jegens koper tot vergoeding van schade gehouden te zijn. Gebreken in de aflevering geven koper niet het recht de ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
5. Alvorens tot nalevering als in lid 4 bedoeld over te gaan, dient koper de geleverde, niet in orde bevonden zaken aan ons te retourneren, teneinde ons in de gelegenheid te stellen de juistheid van de klacht/reclame te beoordelen.
6. De kosten van retournering komen enkel voor onze rekening indien wij met de retournering hebben ingestemd en de klacht gegrond bevonden is.
7. Wij zijn gerechtigd om voor retournering die op verzoek van de klant worden gedaan, kosten in rekening te brengen.
 

Artikel 10: Garantie.

1. De deugdelijkheid van de door ons aan de wederpartij geleverde zaken wordt door ons gegarandeerd tot de op de zaken c.q. de verpakking daarvan vermelde houdbaarheidsdatum. Bij gebreke waarvan de garantiebepalingen gelden zoals die zijn afgegeven door de desbetreffende fabrikant.
2. Indien de zaken c.q. de verpakking beschadigd of vernield zijn door slechte behandeling, verkeerde opslag of andere invloeden van buitenaf, kennelijk niet in ons magazijn, vervalt de garantie. De garantie vervalt tevens indien de wederpartij de zaken niet gebruikt overeenkomstig de daarvoor aan haar bekend gemaakte
voorschriften.
3. Het gebruik van de zaken door de wederpartij buiten het aangegeven en/of door ons geadviseerde gebruik, komt voor rekening en risico van die wederpartij.
 

Artikel 11: Ontbinding.

1. a. In gevallen dat de wederpartij in - voorlopige - surséance van betaling verkeert, dan wel in staat van faillissement wordt gesteld;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. de schuldsaneringsregeling (WSNP) van toepassing wordt verklaard;
d. nalaat een factuurbedrag of gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap; hebben wij door het enkel plaats hebben van een of meerdere van de hierboven vermelde omstandigheden het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd eventueel aan ons verder toekomende rechten.
2. Teneinde ons in het vorige lid genoemde recht tot terugname van de zaken uit te kunnen oefenen, verleent de wederpartij reeds nu voor alsdan aan ons toestemming om de terreinen en gebouwen waar de zaken zich bevinden, daartoe te - laten - betreden.
 

Artikel 12: Overmacht.

1. Onder overmacht van de zijde van Covetrus wordt hier verstaan: elke van onze wil onafhankelijke c.q. al dan niet voorziene en/of voorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door koper niet meer van ons gevergd kan worden.
2. Onder overmacht aan onze zijde wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bedrijfsbezetting, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, oproer, molest, brand, waterschade, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, overheidsmaatregelen waaronder in ieder geval in- en uitvoerbelemmeringen, contingenteringen, verkoopverboden en alle andere bedrijfsstoringen, alles bij ons c.q. bij onze toeleveranciers, alsmede wanprestatie door onze toeleveranciers, waardoor wij onze verplichtingen jegens koper redelijkerwijs niet (meer) kunnen nakomen.
3. In geval van overmacht zijn wij te onzer keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst te annuleren, zonder dat wij deswege gehouden zijn enige schade aan koper te voldoen.
4. Indien Covetrus bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd de verrichte werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te factureren en dient de koper deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
 

Artikel 13: Aansprakelijkheid.

1. Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht en behoudens in geval van opzet of grove schuld van ons, zijn wij niet gehouden tot vergoeding van enige schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gemiste omzet of gederfde winst, stilligschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden, ook niet indien die schade is ontstaan door opzet of grove schuld van onze ondergeschikten en/of door
ons bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
2. Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door onze verzekeraar ten aanzien van die schade wordt uitbetaald. Indien er in voorkomend geval geen verzekeringsdekking blijkt te bestaan, om welke reden ook, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde.
3. Onze aansprakelijkheid voor het niet voldoen aan de garantieverplichting tot vervanging of herstel is te allen tijde beperkt tot de kosten die de wederpartij moet maken om die vervanging of dat herstel door derden te doen uitvoeren.
4. De wederpartij vrijwaart ons geheel en onvoorwaardelijk tegen alle aanspraken, ongeacht de aard en omvang daarvan, welke derden jegens ons geldend - trachten te - maken.
 

Artikel 14: Deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

Ten aanzien van alle geschillen is de competente rechter in het arrondissement Den Bosch bij uitsluiting bevoegd. Het Weens Koopverdrag betreffende roerende zaken is niet van toepassing.